அறிவியல் கடல் – தோலின் குருத்தணுக்கள் – கிஃப் லியாகத்-அலி / Ariviyal Kadal – Skin Stem Cells – Kif Liakath Ali

IndSciComm podcasts
அறிவியல் கடல் - தோலின் குருத்தணுக்கள் - கிஃப் லியாகத்-அலி / Ariviyal Kadal - Skin Stem Cells - Kif Liakath Ali
/

இது, அறிவியல் கடல் வலையொலி தொடரில் ஒரு சிறப்பு அத்தியாயம்.
This is a special episode within our Sea of Science podcast series.
இந்த சிறுதொடரில், இந்தியா மற்றும் இந்திய நாட்டை சார்ந்த விஞ்ஞானிகளோடு, அவர்களின் அறிவியல் ஆர்வம் மற்றும் வாழ்க்கைப்பயணத்தை பற்றி உரையாடுவோம். இந்த முயற்சியை முன்பு ஆங்கிலத்தில் வேறு விஞ்ஞானிகளோடு, இண்ட்சைகாமின் இணைய ஸ்தாபகி ஷ்ருதி முரளிதர் செய்திருக்கிறார் (சூப்சோன் ஆஃப் சைகாம்).
In this mini-series, we will talking to Indian and Indian-origin scientists about their scientific interests and their life stories (in Tamizh). IndSciComm’s co-founder Shruti Muralidhar has previously completed a similar project, in English, with other scientists (Soupcon of Scicomm).