அறிவியல் கடல் – உதாரண உயிரினங்கள்

This is our first podcast in Tamizh - the first in a new series titled ‘அறிவியல் கடல்’ which means ‘Sea of Science’. The title of this podcast is ‘உதாரண உயிரினங்கள்’ which is Tamil for model organisms. We will be focussing on the use of these organisms in biological research. Following is an English transcript. Abhishek: … Continue reading அறிவியல் கடல் – உதாரண உயிரினங்கள்